ارزشیابی توصیفی چیست ؟

ارزشیابی توصیفی :

 ارزشیابی توصیفی شیوه ای از ارزشیابی تحصیلی – تربیتی است که اطلاعات لازم، معتبر و مستند برای شناخت دقیق و همه جانبه فراگیران در ابعاد مختلف یادگیری، با استفاده از ابزارها و روش های مناسب مانند کارپوشه، آزمونها (با تاکید بر ازمون های عملکردی) و مشاهدات در طول فرایند یاددهی – یادگیری به دست می آید تا براساس آن بازخوردهای توصیفی موردنیاز برای کمک به یادگیری و یاددهی بهتر در فضای روانی و عاطفی مطلوب برای دانش آموز، معلم و اولیا حاصل آید.

 

 

اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی:

به منظور نظام بخشی به فعالیت های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و با توجه به رویکردها و نگرش های نوین در تعلیم و تربیت، اصول زیر تحت عنوان «اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی» تعیین می شود :

 

مورد اول-

جدایی ناپذیری ارزشیابی از فرایند یاددهی – یادگیری ؛ ارزشیابی دانش آموزان باید به عنوان بخش جدایی ناپذیر فرایند یاددهی – یادگیری و نه به عنوان نقطه پایانی آن تلقی شود.

مورد دوم-

استفاده از نتایج ارزشیابی در بهبود فرایند یاددهی- یادگیری و اصلاح برنامه ها و روشها : هدف غایی ارزشیابی، اصلاح و بهبود فرایند یاددهی – یادگیری است و نتایج ارزشیابی ها باید در اصلاح برنامه ها و روشها مورداستفاده قرار گیرد.

مورد سوم-

 هماهنگی میان هدفها، محتوا، روشهای یاددهی – یادگیری و فرایند ارزشیابی : در ارزشیابی باید تناسب و هماهنگی بین هدفها، محتوا و روش های یاددهی – یادگیری مربوط به هر درس مورد توجه قرار گیرد. .

 

مورد چهارم-

 توجه به آمادگی دانش آموزان : در طراحی و اجرای انواع برنامه های ارزشیابی باید به آمادگی های جسمی، عقلی، عاطفی و روانی دانش آموزان توجه شود. . د

 

مورد پنجم-

توجه به رشد همه جانبه دانش آموزان : در ارزشیابی باید به جنبه های مختلف رشد بدنی، عقلی، عاطفی، اجتماعی، اخلاقی و حرکتی دانش آموزان توجه شود.

مورد ششم-

توجه همه جانبه به دانشها، نگرشها و مهارتها : در ارزشیابی، متناسب با محتوای آموزش و پرورش باید به حیطه دانشها، نگرشها و مهارتهای دانش آموزان توجه شود. .

 

مورد هفتم –

توجه به ارزشیابی دانش آموز از یادگیری های خود (خودارزشیابی) : در ارزشیابی باید شرایطی فراهم شود که دانش آموز نیز بتواند از یادگیریها و عملکردهای خود و دیگر دانش آموزان ارزشیابی کند. .

 

مورد هشتم –

 ارزشیابی از فعالیت های گروهی : در نظام ارزشیابی، علاوه بر ارزشیابی فردی، باید از فعالیت های گروهی نیز ارزشیابی به عمل آید.

مورد نهم-

توجه به فرایندهای فکری منتهی به تولید پاسخ : در ارزشیابی باید علاوه بر پاسخ نهایی، به فرایندی که منجر به تولید پاسخ شده است، نیز توجه کرد. .

 

مورد دهم –

تأکید بر نوآوری و خلاقیت :در ارزشیابی باید با تأکید بر روش حل مسئله، زمینه رشد و شکوفایی دانش آموزان را فراهم کرد.

 

مورد یازدهم-

 تنوع روش ها و ابزارهای اندازه گیری و سنجش پیشرفت تحصیلی : با توجه به اهداف، ماهیت و نوع موارد ارزشیابی، از انواع مختلف روشها و ابزارهای ارزشیابی (مانند پرسشهای شفاهی، آزمون های عملی، انواع پرسشهای عینی و انشایی، روشهای مشاهده رفتار، پوشه های مجموعه کار، ارائه مقالات و طرحها، گزارش مربوط به فعالیت های تحقیقاتی، ارزشیابی عملکردی، ارزشیابی مستمر، انواع دست ساخته ها، روش خودسنجی و…) استفاده میشود.

مورد دوازدهم –

استفاده از انواع ارزشیابی : در فرایند یاددهی – یادگیری لازم است با توجه به هدفها، محتوا و روش های تدریس از انواع ارزشیابیها (از قبیل تشخیصی، تکوینی، مجموعی، هنجار مرجع، هدف مرجع، درونی، بیرونی، ملی و…) استفاده شود.

مورد سیزدهم –

استقلال مدرسه و معلم در فرایند ارزشیابی : در فرایند ارزشیابی باید استقلال مدرسه و معلم در چارچوب سیاستهای کلی آموزش و پرورش حفظ شود.

 

 

یکی از ابزاری که برای انجام ارزشیابی توصیفی مورد استفاده قرار میگیرد پوشه کار  و کارپوشه می باشد

 

خرید پوشه کار توصیفی


شما میتوانید برای محقق سازی ارزشیابی توصیفی در قالب ارزشیابی ابتدایی اقدام نمایید جهت خرید پوشه کار توصیفی ابتدایی از طریق لینک زیر اقدام فرمایید


خرید پوشه کار توصیفی

 

 

منبع : کتاب راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی

 

قبلی
خرید دمنوش آنادانا
بعد
پوشه کار ابتدایی

پست های مرتبط

نظرتان را بنویسید