اهداف پوشه کار در ارزشیابی توصیفی

اهداف پوشه کار در ارزشیابی توصیفی

  • اصلاح بهبود و ارتقای فرایند یاد دهی – یادگیری در کلاس ، مدرسه ، مراکز مکمل مدرسه و خارج از آن و به ویژه از طریق تعامل موثر و سازنده بین معلم و دانش آموز
  • شناسانی و پرورش استعداد ها ، توانایی و علایق دانش آموزان با تکیه بر استعداد های برتر هر یک از آنان
  • توجه و کمک به رشد متعادل و همه جانبه شخصیت دانش آموزان
  • آگاه ساختن دانش آموزان و اولیای وی از فرآیند پیشرفت تحصیلی – تربیتی و جلب مشارکت آنان در بهبود عملکرد فرزندشان تا در جریان روند آموزش فرزندشان قرار گیرند ، نقاط قوت و ضعف اورا بشناسد و نقش مثبت و سازنده وفعالی در هدایت تحصیلی اوداشته باشند
  • تصمیم گیری در مورد ارتقای دانش آموزان به پایه بالاتر با حصول اطمینان از میزان اهداف آموزشی – تربیتی در چارچوب مقررات مربوطه

پوشه کار


به معلم کمک می کند با مرور کارنمای دانش آموز ، قابلیت های وی را به درستی شناسایی و با توجه به مبانی هوش های چند گانه برای آموزش وی برنامه ریزی نموده

و با اطمینان بیشتر و بر اساس دلایل مستند در مورد او قضاوت کند.

کمک می کند تا از طریق پوشه کار ضمن ایجاد فرصت مناسب برای آفریندگی و زایش تفکرات جدید در فراگیران ، یادگیری مشارکتی را در آنها تقویت نماید.

کمک می کند تا با توجه به فعالیت های مستمر دانش آموزان

ضمن آشکار کردن استعداد ها و توانایی های منحصر به فرد هر یک از آنها، امکان تولید دانش ، نوآوری و خلاقیت را فراهم گرداند.

کمک می کند تا از طریق پوشه کار ، هویت فردی دانش آموز را مورد توجه قرار دهد.کمک می کند تا شخصیت علمی و پژوهشی شاگردان را پویا ساخته و در آنها حس اعتماد به نفس و خودباوری را شکوفا سازد.

قبلی
چرا پوشه کار؟
بعد
پوشه کار چه فوایدی دارد ؟

پست های مرتبط

نظرتان را بنویسید