مزایا و معایب پوشه کار ابتدایی

 

تعریف پوشه کار :

 

پوشه کار ابتدایی


پوشه ی کار ابتدایی مجموعه ای از نمونه کارهای دانش آموزان است که در جریان یاددهی-یادگیری ، هدفمند جمع آوری گشنه، آگاهانه انتخاب گردیده و منظم سازماندهی شده و بیانگر میزان تلاش، پیشرفت وموفقیت دانش آموزان است و همچون آلبومی، تصاویرگوناگون و در مسیر رشددانستن، توانستن، وبکار بستن دانش آموزان را، در مراحل مختلف فرایند یاددهی-یادگیری به نمایش وقضاوت می گذارد که به معلم ودانش آموز والدین وعوامل دست اندرکاردیگر اطلاعات ارزشمندی را ارائه می دهد تا براساس آنتلاش ها ، فعالیت ها و اقدامات خود را پیگیری کنند.

 

 

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست


برای خرید پوشه کار ابتدایی روی متن زیر کلیک نمایید

خرید پوشه کار ابتدایی

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

 


انواع پوشه ی کار: 

الف – بوشه ی کار فراورده ای : که براساس بهترین نمونه کارهای دانش آموز برای نشان دادن موفقیت اوتنظیم می گردد.


ب – پوشه ی کار فرایندی که به منظور نشان دادن رشد و پیشرفت دانش آموز به کار می رود.


ج – پوشه ی کار فرایندی- فرآورده ای: که منتخب کارهای دانش آموز به منظور نشان دادن موفقیت و پیشرفت دانش آموز دران گرداوری می شودومدنظر ارزشیابی توصیفی است و در پایه های ابتدایی بهتر است برای راحتی کاراموزگار به صورت چند لایه تشکیل شود. (کاور به تعداد دروس پوشه گیره -برچسب)


مزایا استفاده از پوشه ی کار:


1- باعث می شود استعدادهای بالقوه ی دانش آموزان شکوفاشود.
2- باعث می شود تا دانش آموزان با پرداختن به فعالیت های ذهنی و فکری وان راه آزمایش وحطامطالب فراوانی بادبگیرند.
3-باعث می شود تا معلم بجه ها را رها کندتا فکر کنند.
4-باعث می شود تامعلم، سیرتلاش ویادگیری را ارزیابی نماید ، نه فقط نتایج بادگیری را.
5- بچه ها را به فعالیت گروهی رهنمون کرده و مواردی را که برای همکاری و هم فکری مسالمت آمیز لازم را به تمرین می گذارد.
6-بجه ها را تشویق می کند تا کشف کنند و نتیجه ی کشف خودشان را ببینند.

7- بچه ها را کمک می کند تا بین حدس و گمان و واقعیت فرق بگذارند.
8-بجه ها را هدایت می کند تا خودشان را بیازمایند.
9-به بجه ها یاد می دهد دقیق تر باشند و بهتر ببینندوفکرکنند.
10- به پیشرفت در یادگیری دانش آموزان کمک می کند.
11- تفاوت های فردی دانش آموزان را عینیت می بخشد.
12-حافله ی بچه ها را از مطالب حفظ کردنی وطوطی وار مصون می دارد.
13- خود بازنگری بر فرایند یادگیری را حاکم می سازد.

14- دانش آموز را به توانایی سنجش از یادگیری خود وخوداموزی ترغیب می کند.

15- روح پویندگی را در دانش آموزان بیدار می کندوان ها به تحقیق و پژوهش و مطالعه بیشتر ترغیب می کند.
16-روحیه ی پاسخ بابی وباسخ جویی را در دانش آموزان تقویت می نماید.
17- روحیه ی پیگیری مداوم وخستگی ناپذیری را در دانش آموزان ایجاد می کند.
18- زمینه ی کسب عادت تازه و نوآوری در یادگیری و بروز تغییر در عادت واندوخته های سابق یادگیری را فراهم می آورد.
19-سبب آگاهی، رشد، تنوع رغبت ها و علایق شاگردان می شود.
20-سبب می شود تا بچه ها حقیقت را لمس کنند.
21-شادی انگیز است زیرا مستلزم کارذهنی و بدنی است.
22-کوشش های تدریس را با کوشش های ارزشیابی به وسیله ی یادگیرنده ومعلم را در هم می آمیزد.
23- یادگیری را برای شاگردان ساده و تسهیل می کند.
24- شخصیت علمی و پژوهش را در دانش آموزان بویا ساخته واعتماد به نفس و خودباوری را در آن ها تقویت می کند.

25 – موجب ایجاد فرصت آفرینندگی،زایش تفکرات حدید وتقویت یادگیری مشارکتی می شود.

26-به دانش آموز امکان می دهد شاهد رشد و پیشرفت خود باشد.
27- فرصت تمرین تصمیم گیری آگاهانه و قضاوت مسوولانه را موقع انتخاب نمونه ی کار برای قراردادن درپوشه به شاگردان می دهد.
28 – دانش آموزان دانش و توانایی های خودرا با پوشخ ی کار مستند می سازند. و

29- ابزاری برای تعامل با همکلاسی ها، مسلمان و والدین است.
30-فرصت شناخت واصلاح اشتباهات (جرات ریسک، نهراسیدن از اشتباه ویذبرش آن به شاگردان می دهد.

31-از طریق پوشه ی کار می توان هویت فردی شاگردراموردبررسی قرار داد.32- دانش آموز با مرور کارهایش در سال های متوالی قابلیت های خودرابرای امور تحصیلی وشغلی در می یابد.

33-نکات مثبت و منفی شاگردرابه اولیاء نشان می دهد تا امکان نقش فعال وسازنده در هدایت تحصیلی فرزندشان داشته باشند.

34-قضاوت درباره ی پیشرفت شاگردان را مستند می کند.


محدودیت ها ی پوشه کار


یکی از شرایط مهم برای استفاده از پوشه ی کار داشتن اهداف دقیق وروشن در سنجش عملکرد وملاک های داوری در تحقق اهداف است که هنوز این کار در آموزش وپرورش صورت نگرفته است بنابراین توان بالای معلمان و تجربه ی زیاد می خواهد.
2-اجرای هدفمندان در کلاس های با تراکم بالای دانس آموز برای معلمان مشکل ووفت گیر است.

 

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

 

برای خرید پوشه کار ابتدایی روی متن زیر کلیک نمایید

خرید پوشه کار ابتدایی

New title

قبلی
اصلا چرا پوشه کار ابتدایی لازم است ؟
بعد
تقدیرنامه موزیکال ابتدایی

نظرتان را بنویسید