پوشه کار چه فوایدی دارد ؟

به دانش آموز امکان می دهد

تا اشتباه خود را بشناسد و اصلاح نماید ، توان ریسک کردن ، نهراسیدن از اشتباه ،  جرات پذیرش اشتباهو اصلاح آن را به وی می دهد .

به این ترتیب

دانش آموزان در فرآیند آموزش خود سهیم می شوند، فرصت می دهد تا بین آموخته های قبلی و جدید خود ارتباط برقرار کند.

و مهارت خود ارزیابی که از بنیادی ترین اصل از اصول تعلیم و تربیت است را در فراگیران تقویت نماید.

امکان می دهد

تا از طریق ارایه پوشه کار میزان توانایی ها و دانش خود را مستند سازد.

امکان می دهد

تا با مرور پوشه کارهای خود در سال های متوالی ، قابلیت خود را شناسایی و آگاهانه برای آینده تحصیلی و شغلی خود تصمیم گیری نماید.

امکان می دهد تا غیر مستقیم در فرایند یادگیری مفاهیم درسی خود سهیم گردد.

قبلی
اهداف پوشه کار در ارزشیابی توصیفی
بعد
پوشه کار پاپلی

پست های مرتبط

نظرتان را بنویسید