چرا پوشه کار؟

پوشه کار ارزشیابی توصیفی دانش آموزان

 

خرید پوشه کار توصیفی

 

پوشه کاردرارزشیابی توصیفی دانش آموزان ، کار نمایی از عملکرد فراگیران در جریان یاددهی – یادگیری هدفمند ، میزان تلاش ، پیشرفت و موفقیت آنان را

با تصاویر گوناگون درمسیر رشد ، دانستن ، توانستن در مراحل مختلف به نمایش و قضاوت می گذارد.

 

پوشه کار عبارت است از

مجموعه ای از نمونه کارهای دانش آموزان که در جریان یاددهی – یادگیری هدفمند جمع آوری گشته ، آگاهانه انتخاب کرده

و منظم سازماندهی شده و بیانگر میزان تلاش ، پیشرفت و موفقیت دانش آموزان است.

 

پوشه کار ضمن این که ابزاری برای تعامل معلم با دانش آموز ، معلمان و والدین است استفاده از آن ، از اهمیت و ضرورت ویژه ای برخوردار می باشد.

چرا که پوشه کار به دانش آموزان امکان می دهد تا شاهد رشد و پیشرفت خود باشد.

 

ارزشیابی توصیفی با هدف توجه به رسالت اصلی ارزیابی یعنی فراهم ساختن امکان بهبود فرایند یادگیری – یاددهی می تواند

زمینه ساز ایجاد محیطی فعال وپویا برای یادگیری دانش آموزان باشد.

 

پوشه کار

 

 

قبلی
پوشه کار
بعد
اهداف پوشه کار در ارزشیابی توصیفی

پست های مرتبط

نظرتان را بنویسید