ارزشیابی-توصیفی

ارزشیابی توصیفی چیست ؟

ارزشیابی توصیفی :  ارزشیابی توصیفی شیوه ای از ارزشیابی تحصیلی - تربیتی است که اطلاعات لازم، معتبر و مستند برای شناخت دقیق و همه جانبه فراگیران در ابعاد مختلف یادگیری، با استفاده از ابزارها و روش های مناسب مانند کا...

ادامه مطلب