نوشته شده در

پوشه کار چه فوایدی دارد ؟

به دانش آموز امکان می دهد

تا اشتباه خود را بشناسد و اصلاح نماید ، توان ریسک کردن ، نهراسیدن از اشتباه ،  جرات پذیرش اشتباهو اصلاح آن را به وی می دهد .

به این ترتیب

دانش آموزان در فرآیند آموزش خود سهیم می شوند، فرصت می دهد تا بین آموخته های قبلی و جدید خود ارتباط برقرار کند.

و مهارت خود ارزیابی که از بنیادی ترین اصل از اصول تعلیم و تربیت است را در فراگیران تقویت نماید.

امکان می دهد

تا از طریق ارایه پوشه کار میزان توانایی ها و دانش خود را مستند سازد.

امکان می دهد

تا با مرور پوشه کارهای خود در سال های متوالی ، قابلیت خود را شناسایی و آگاهانه برای آینده تحصیلی و شغلی خود تصمیم گیری نماید.

امکان می دهد تا غیر مستقیم در فرایند یادگیری مفاهیم درسی خود سهیم گردد.