عکس-پست

پوشه کار چه فوایدی دارد ؟

به دانش آموز امکان می دهد تا اشتباه خود را بشناسد و اصلاح نماید ، توان ریسک کردن ، نهراسیدن از اشتباه ،  جرات پذیرش اشتباهو اصلاح آن را به وی می دهد . به این ترتیب دانش آموزان در فرآیند آموزش خود سهیم می شوند، فرصت می دهد تا بین آموخته های ق...

ادامه مطلب